2.2.1.9. баримт бичгийг заавар, журам, стандартын дагуу зохион бүрдүүлэх, тэдгээрийн шийдвэрлэлт болон аюулгүй найдвартай орчинд хадгалах, ашиглах үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

БАНКНЫ ТУХАЙ

17 ДУГААР ЗҮЙЛ.БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙХ ХЯЗГААРЛАЛТ /ЭНЭ ЗҮЙЛИЙГ 2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН ХУУЛИАР ӨӨРЧЛӨН НАЙРУУЛСАН./

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох бодлого: Төрийн болон төсөвт байгууллагууд хүний нөөцийн нэгж буюу ажилтантай байна. Ажилтны …

Бидний тухай – cabinet.gov.mn

Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээний бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах, дүн шинжилгээ ...

Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо :: Эрчим Хүчний Хэмнэлт, …

Дэлгэрэнгүй аудит нь эрчим хүч хэрэглэдэг бүх тоног төхөөрөмж, үйл ажиллагаа, барилга байгууламжийг хамруулан эрчим хүчний нарийвчилсан судалгаа хийж хэмнэлт, өртгийн тооцоолол бүхий ...

Төв аймгийн эрүүл мэндийн газар

Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах үйл ажиллагааг зохион байгуулж үр дүн гарсан байна. Зохион байгуулсан ажил Урьдчилан сэргийлэлтийн хувь, эмчлэн эрүүлжүүлэлтийн хувь

Үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага. Шалгуур үзүүлэлт. Хэмжих үзүүлэлт. Үнэлгээ ; Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаанд холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас удирдлага, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг авч ажиллана.

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД …

Нэгдсэн технологийн горим нь тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогчдын ажлын технологийг үр ашигтай зохион байгуулах үндсэн суурь зарчмыг агуулна. 1.2. Технологийн нэгдсэн горимын зорилт: а.

ХАБЭА-н үйл ажиллагаанд шаардлагатай хүний болон санхүүгийн нөөцийг төлөвлөн ажиллах мэдлэг; 5. ХАБЭА-н үйл ажиллагааг урьдчилан сэргийлэлтийн зарчмаар хэрэгжүүлэх хандлага. 3.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ …

1. "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай. 2.

цувих тээрэм нэвтрүүлэх зураг төсөл програм хангамж

Төгсөхөөс өмнө 24,2%. Төгсөөд 3 сарын дотор 45,5%. Төгсөөд3-6 сарын дотор 18,1%. 6 сараас 1 жил болоход 6,3% нь ажлын байраар хангагддаг бөгөөд жил бүрийн төгсөгчдийн 95,1% нь дотооддоо тэргүүн эгнээнд ажлын байраар хангагддаг.

Нээлттэй шинжлэх ухааны талаарх ЮНЕСКО-ийн зөвлөмж

3. Зөвлөмжийн зорилго, зорилтуудад хүрэхэд шаардагдах зөвлөмжийн үндсэн зорилт, үйл ажиллагааны чиглэлд дараах зүйлс багтана. Үүнд: i. Нээлттэй шинжлэх ухаан, холбогдох ашиг тус ...

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР-2019 | Боловсрол, …

2019 онд БСШУС-ын яам харъяа агентлаг, багш, судлаачдын оролцоотой сургуулийн өмнөх, бага, дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрт сайжруулалт хийж, 2019-2020 оны хичээлийн жилд "Сайжруулсан сургалтын хөтөлбөр"-өөр ...

"НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН СУРАГЧДЫН СУРГУУЛЬД ДАСАН …

энэхүү үйл ажиллагаанд түншлэлийг нэмэгдүүлэх, эцэг эхийн оролцоог тогтмолжуулахад чиглэсэн шинэлэг үйл ажиллагааг төлөвлөж, зохион байгуулах, үнэлэх, туршин хэрэгжүүлэх арга зүйд

Байгууллагын хэрэглээний программуудын нэгтгэл — …

Байгууллагын хэрэглээний программуудын нэгтгэл. Байгууллагын бүхий л үйл ажиллагааг нэгтгэсэн мэдээллийн сан бүхий компьютерийн програм хангамж юм. ERP систем нь санхүү, нягтлан бодох ...

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР

бүрдсэн нийтийн өмчийг зохистойгоор төлөвлөх, тайлагнах, ашиглах, зарцуулах үйл ажиллагаанд тавих хяналтын эрх зүйн үндсийг тогтооход оршиж байгаа бөгөөд 6 бүлэг, 43 зүйл, 225 заалттай юм.

iCompany

Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах шийдвэр. Нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх замаар компанийг өөрчлөн ...

2 дугаар үе шат 2022

ажилтнуудын хөдөлмөрийн сахилга батыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн системтэй үйл ажиллагааг бүрдүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл ажлын байрны зохион байгуулалтыг Бүтээмж дээшлүүлэх хөтөлбөр "Бүтээмж

37.1.4.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дайчлагдан оролцох үед хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон, амь насаа алдсан бол энэ хуулийн 36.2-т заасан тусламж авах;

9.4.1.хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг улс, салбар, салбар хоорондын болон бүс болон орон нутгийн хэмжээнд нэгтгэн зохион байгуулж, нэгдсэн арга зүй, …

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД, ХУУЛЬ …

сайжруулах, үйл ажиллагаанд санхүүгийн болон шаардлагатай бусад дэмжлэг үзүүлэх талаар шийдвэр гаргана. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, орон нутгийн

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ …

2.1.ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ НЬ МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ, ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТӨСВИЙН ...

Засгийн газрын 2019 оны 181 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр …

5.1.3. энэ журмын 4.3-т заасан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; 5.1.4. аудитын үйл ажиллагаатай холбоотой үнэн, зөв тайлбар, тодруулга, өгөгдөл мэдээлэл, баримт бичгийг гаргаж өгөх;