ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ /Энэ …

Нүүр; Монгол Улсын хууль; ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ /Энэ хуулийг 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцохоор заасан бөгөөд үүнийг 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж ...

4.1.10."тогтмол бус үйл ажиллагаа" гэж тухайн хувь хүний хууль буюу гэрээгээр байнга эрхлэх ажил үүрэгтэй нь холбоогүй, орлогын тогтмол эх үүсвэр болдоггүй ажил, …

Хууль дээдлэх ёсон бол засаг төр барих урлаг, хүн зон амар жимир амьдрахуйн арга ухаан мөн.

3.2.2. хууль бус үйл ажиллагаа илэрвэл цаг алдалгүй таслан зогсоож, байгууллага эсвэл нэгжийн удирдах албан тушаалтанд мэдэгдэж, өөрийн эрх, үүргийн хүрээнд холбогдох арга хэмжээ авах;

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ. at least 50 percent of. of the fund shall be disbursed to another fund with the same or similar purpose or, if no such fund exists, to …

3.1.2."гэр бүл" гэж гэрлэлтийн үр дүнд буй болсон, эд хөрөнгийн бус амины болон эд хөрөнгийн эрх, үүргээр холбогдсон хамтын амьдрал бүхий гэр бүлийн гишүүдийг; ...

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ. at least 50 percent of. of the fund shall be disbursed to another fund with the same or similar purpose or, if no such fund exists, to public benefit activities consistent with the stated purpose of the fund. OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA. R.GONCHIGDORJ.

Захиргааны акт түүнд тавигдах шаардлага, анхаарах …

ахиргааны актыг бичмэл бус хэлбэрээр гаргах Захиргааны актыг хойшлуулашгүй гарагх шаардлагатай бол Хууль, захиргааны хэм хэмжээний актад тодорхой хэлбэрийг заасан бол

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

Хөдөлмөрийн зах зээлд шинээр бий болсон хөдөлмөр эрхлэлтийн гурвалсан харилцаа, бүрэн бус цагаар ажиллах, гэрийн үйлчилгээний ажилтан, туслах малчин, алслагдмал газар байрлаж ажил, үүргээ ...

61.1.4.албан үүргээ гүйцэтгэж байгаатай нь холбогдуулан хүчирхийлэх, заналхийлэх, доромжлох, гүтгэх болон бусад хууль бус үйлдэл, үйл ажиллагаанаас төрийн …

"ЗАЛИЛАГЧИД БОЛОМЖ БҮҮ ОЛГО"

Арга хэмжээний хүрээнд хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан 8 газрыг илрүүлэн шалгаж, зохион байгуулагч 10 этгээдийг Улсын Ерөнхий прокурорын 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/33 дугаар ...

МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ …

• хууль ёсны болон хууль бус орлогоос хандив тусламж өгөх (хувь хүн, төрийн бус байгууллага, хүмүүнлэгийн байгууллага гэх мэт). 1.3. Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх

14.1.6. шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль тогтоомжийг зөрчиж гаргасан төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийг хүчингүй болгуулах саналыг холбогдох дээд ...

106.3.7.захиргааны байгууллагын хууль бус үйл ажиллагааны улмаас хүн, хуулийн этгээдэд учруулсан хохирлыг гаргуулах, хохирлын хэмжээг өөрчилж тогтоох;

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР | Авлигатай …

2.1.9.улс төрийн намын болон сонгуулийн санхүүжилтийг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох, хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийн байгууллагыг улс төр, бизнесийн бүлэглэлийн хууль бус ...

61.1.4.албан үүргээ гүйцэтгэж байгаатай нь холбогдуулан хүчирхийлэх, заналхийлэх, доромжлох, гүтгэх болон бусад хууль бус үйлдэл, үйл ажиллагаанаас төрийн албан хаагч, түүний гэр бүлийн ...

"ЗАЛИЛАГЧИД БОЛОМЖ БҮҮ ОЛГО"

Арга хэмжээний хүрээнд хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан 8 газрыг илрүүлэн шалгаж, зохион байгуулагч 10 этгээдийг Улсын Ерөнхий прокурорын 2020 …

Төрийн бус байгууллага – Darkhan

1/удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд төрийн бус байгууллагыг төлөөлөх, өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах; 2/хууль, гэрээнд заасан бусад бүрэн эрх. 3.Гүйцэтгэх захирлын эдлэх эрх ...

4.1.10."тогтмол бус үйл ажиллагаа" гэж тухайн хувь хүний хууль буюу гэрээгээр байнга эрхлэх ажил үүрэгтэй нь холбоогүй, орлогын тогтмол эх үүсвэр болдоггүй ажил, үйлчилгээг; Хэвлэх

Харин хууль мэдэхгүй явдал нь хүндэтгэн үзэх шалтгаан болохгүй. 29. 30.хэд хэдэн ажилтны буруугаас учирсан хохирлын хэмжээг тэдгээрийн гэм буруугийн хэмжээ, эд хөрөнгийн хариуцлагын төрлийг

Хуулийн нэгдсэн портал сайт. 4.1.2."ажил олгогчийн төлөөлөгч" гэж ажил олгогчоос өөрөөс нь, эсхүл ажил олгогчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах байгууллагаас тухайн асуудлаар ажил олгогчийг ...

3.1.2."гэр бүл" гэж гэрлэлтийн үр дүнд буй болсон, эд хөрөнгийн бус амины болон эд хөрөнгийн эрх, үүргээр холбогдсон хамтын амьдрал бүхий гэр бүлийн гишүүдийг; ... 65.1.5.хууль тогтоомжид заасан ...

14.1.6. шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль тогтоомжийг зөрчиж гаргасан төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийг хүчингүй болгуулах …

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ

3.ХУУЛЬ БУС ЖАГСААЛ, ЦУГЛААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН БОЛ УЧРУУЛСАН ХОХИРОЛ, НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ ГАРГУУЛЖ ХҮНИЙГ НЭГ ЗУУН ТАВИН НЭГЖТЭЙ ТЭНЦЭХ ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨГРӨГӨӨР, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ НЭГ МЯНГА ...

Хууль бус зар сурталчилгааны эрхзүйн зохицуулалтын зарим …

Эдгээр хууль бус зар сурталчилгаанд тавих хяналтыг дараахь байгууллагууд хэрэгжүүлдэг. Схем 1-ээс харахад манай улсад зар сурталчилгааны талаархи хуулийн зохицуулалт бүрэлдэж ...

ТАНИЛЦУУЛГА Сангийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн

9.Шинэ хууль хүчин төгөлдөр болсонтой холбоотой шилжилтийн зохицуулалт, дагаж мөрдөх журмыг тусгасан болно. Сангийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсанаар ашгийн төлөө бус

ПРОКУРОРЫН ТУХАЙ

3.1.4.хараат бус, бие даасан байх; 3.1.5.ил тод, нээлттэй байх. ... хохирогчийг хамгаалах хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэглэх хууль зүйн үндэслэл байгаа эсэх.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.Төрийн бус байгууллагыг дор дурдсан үндэслэлээр шүүх албадан татан буулгана: 1/дүрмийнхээ зорилгод нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан; 2/хууль тогтоомж ноцтой, эсхүл удаа дараа зөрчсөн.

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ

3.ХУУЛЬ БУС ЖАГСААЛ, ЦУГЛААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН БОЛ УЧРУУЛСАН ХОХИРОЛ, НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ ГАРГУУЛЖ ХҮНИЙГ НЭГ ЗУУН ТАВИН НЭГЖТЭЙ …